Wat kost afvalbeheer?

Een diagram waarop staat wat afvalbeheer kost per gezin

163 euro per jaar

De kosten voor afvalbeheer bedragen gemiddeld 163 euro per gezin. IVAREM rekent die kostendekkend door aan de gemeenten. IVAREM maakt dus geen winst of verlies.

IVAREM doet heel wat met die 163 euro per gezin:

  • afvalpreventie (scholenwerking, workshops ...)
  • communicatie (afvalkrant, website, gratis infolijn ...)
  • afvalinzameling aan huis en via inzamelcontainers 
  • recyclageparken uitbaten
  • verwerken van huisvuil tot een secundaire brandstof en recycleerbare materialen
  • productie van energie via zonnepanelen en stortgasvalorisatie
Een diagram waarop aangeduid staat wie welke kosten voor afvalbeheer betaalt

Doorrekening aan de gezinnen

De gemeenten rekenen hun kosten voor afvalbeheer (163 euro/gezin/jaar) door aan de gezinnen. Ze doen dit via contantbelastingen die worden vastgelegd door de gemeenteraad.

  • voor restafval, grofvuil en enkele recycleerbare afvalstoffen hanteren we  maximaal het principe 'de vervuiler betaalt' = gemiddeld 88 euro per gezin.
  • de kosten die niet rechtstreeks aan een burger kunnen worden aangerekend, worden geïnd via een vaste bijdrage van 54 euro per gezin. Ongeveer 20 % van de gezinnen krijgen een sociale tegemoetkoming = gemiddeld 50 euro per gezin.
  • De resterende kosten worden door de gemeente betaalt uit de algemene middelen = gemiddeld 25 euro per gezin.