Overslaghal Muizen

IVAREM heeft plannen om een overslaghal te bouwen op haar site in Muizen.

Door de komst van de overslaghal kan IVAREM het restafval uit de regio afvoeren via het spoor naar de verwerkingsinstallatie in Geel. Zo worden er 1 155 transporten over de weg uitgespaard.

IVAREM vindt het zeer belangrijk dat de overslaghal geen hinder veroorzaakt voor de buurt. Bij de opmaak van de plannen werden de best beschikbare technieken gebruikt om dit waar te maken. Uiteraard voorziet IVAREM ook continue monitoring en opvolging.

Op 9 februari 2020 stelde IVAREM de plannen voor aan de buurt. 

 

Veelgestelde vragen

Vraag 1 : Heeft IVAREM al activiteiten ter hoogte van de Leuvensesteenweg?

Vraag 2: Waarom is de bouw van een overslaghal nodig?

Vraag 3: Waarom bouwt IVAREM geen overslaghal in een industriegebied?

Vraag 4: Heeft IVAREM ook andere locaties bekeken?

Vraag 5: Waarom doet IVAREM de overslag niet op het afvalverwerkingscentrum te Lier?

Vraag 6: Gaat de overslag in Lier afgebouwd worden als de overslaghal in Muizen in exploitatie is?

Vraag 7: Welke afvalstoffen wil IVAREM overslagen?

Vraag 8: Gaat IVAREM gevaarlijke afvalstoffen overslagen?

Vraag 9: Gaat IVAREM ook afvalstoffen van andere intergemeentelijke verenigingen (bvb. IOK Afvalbeheer) overslagen?

Vraag 10: Gaat de overslaghal bijkomend verkeer naar de Leuvensesteenweg brengen?

Vraag 11: Voert IVAREM afvalstoffen af per trein?

Vraag 12: Gaan de overslagactiviteiten van IVAREM geluidshinder veroorzaken?

Vraag 13: Gaat de lichtvervuiling toenemen?

Vraag 14: Gaat de overslaghal geurhinder veroorzaken?

Vraag 15 : Is een actief koolfilter voldoende om geurhinder te voorkomen?

Vraag 16: Waarom werd er geen sas-systeem voorzien om transporten in en uit de overslaghal te laten

Vraag 17: Gaat het wassen van voertuigen geurhinder veroorzaken?

Vraag 18: Ophaalwagens worden onder een afdak gestald en niet in een volledig afgesloten loods. Zal dit geen geurhinder veroorzaken voor de omgeving?

Vraag 19: Is er al ooit onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in de buurt van de Leuvensesteenweg?

Vraag 20: Gaat het fijn stof toenemen?

Vraag 21: Wat doet IVAREM om waterverontreiniging tegen te gaan?

Vraag 22: Gaan we meer last krijgen van ongedierte (ratten, vliegen,…)?

Vraag 23: Kan er brand ontstaan in afval dat in de loods gestockeerd is?

 

Vraag 1 : Heeft IVAREM al activiteiten ter hoogte van de Leuvensesteenweg?

Ja. Sinds september 2004 is de Dienst Transport & Inzamelingen van IVAREM gestationeerd op de terreinen van de NMBS aan de Leuvensesteenweg. De terreinen zijn voor IVAREM interessant omwille van de centrale ligging in het werkingsgebied en de aanwezigheid van spoorinfrastructuur. Hierdoor is het mogelijk om containers met huishoudelijke afvalstoffen via het spoor af te voeren naar de mechanisch-biologische scheidingsinstallatie (MBS) van IVAREM en IOK Afvalbeheer in Geel.

Sinds de zomer van 2017 zijn ook de administratieve hoofdzetel, de standplaats van de dienst inzamelingen, een garage, wasplaats en stalplaats, een magazijn en een overslag van afzetbare containers op de site actief.

Vraag 2: Waarom is de bouw van een overslaghal nodig?

Het gebied waar IVAREM huisvuil inzamelt, ligt ver van de Mechanisch Biologische Scheidingsinstallatie in Geel, waar het afval verwerkt wordt. Daarom is het noodzakelijk om in het inzamelgebied een overslagpunt te hebben waar het ingezamelde huisvuil van de inzamelwagen naar een ander transportmiddel overgeslagen wordt.

IVAREM gebruikt op dit moment 2 types huisvuilwagen, namelijk de huisvuilwagen met afzetbare containers en de huisvuilwagen met vaste opslagruimte. In geval van huisvuilwagens in die gebruik maken van afzetcontainers, worden volle containers niet leeg gekapt, maar op de site in Muizen afgezet. Vervolgens worden de containers met een vorkheftruck op een oplegger geplaatst voor transport naar de verwerkingsinstallatie.

De huisvuilwagens met vast opslagruimte moeten daarentegen in een overslaghal leeg gekapt worden en overgeslagen in een ander recipiënt voor transport naar de verwerker.

Afvalstoffen overslagen in een overslaghal heeft als voordeel dat de transporten die naar de verwerker gestuurd worden, optimaal gevuld zijn. Hierdoor zijn er minder transporten nodig.

Een bijkomend voordeel is dat IVAREM hybride huisvuilwagens kan inzetten. Het beladings- en perssysteem van deze vrachtwagens is elektrisch aangedreven. Hierdoor zijn deze vrachtwagens niet alleen zuiniger, maar ook veel stiller.

Vraag 3: Waarom bouwt IVAREM geen overslaghal in een industriegebied?

IVAREM heeft gezocht naar alternatieve locaties in de industrieterreinen uit de Mechelse regio. Er werd echter geen geschikt perceel gevonden. De potentieel interessante percelen bleken niet geschikt. Ofwel waren er al andere plannen voor het perceel waren ofwel was het perceel niet groot genoeg. Sowieso beschikten deze percelen niet over een spoor- of wateraansluiting. Transport van volle containers via spoor of water zou enkel mogelijk zijn als de containers over de weg naar een spoor- of waterkade getransporteerd zouden worden. Dit is niet interessant aangezien dit geen ontlasting van het wegennet in de Mechelse regio zou betekenen.

Vraag 4: Heeft IVAREM ook andere locaties bekeken?

IVAREM heeft 6  verschillende locaties in de omgeving van Mechelen onderzocht. Geen enkele locatie had alle voordelen die de site aan de Leuvensesteenweg wel heeft. Vooral het ontbreken van spoor- of water aansluiting was een belangrijke factor.

Vraag 5: Waarom doet IVAREM de overslag niet op het afvalverwerkingscentrum te Lier?

Er zijn een aantal redenen waarom het geen goede optie is om alle afvalstoffen over te slagen op de site van IVAREM te Lier.

 1. De overslagcapaciteit van de site in Lier is niet groot genoeg.

 2. De site te Lier ligt decentraal in het werkingsgebied van IVAREM. De aan- en afrijtijd naar de westelijke zone van het werkingsgebied (Bornem, Sint-Amands) en de daarmee gepaard gaande kosten zouden te hoog worden.

 3. De overslag in Lier organiseren maar de site in Muizen behouden als standplaats, is niet efficiënt. Huisvuilwagens zouden bij het beëindigen van hun ophaalronde hun lading dan eerst in Lier moeten gaan afkappen om vervolgens naar hun standplaats te rijden.

 4. De site in Lier heeft geen spoor- of waterinfrastructuur op het terrein zelf. Op ± 5 km van de overslagsite in Lier ligt een waterkade waar volle containers op watertransport gezet zouden kunnen worden. Om containers op deze waterkade te krijgen, is een transport over de weg noodzakelijk. Deze transporten zouden een bijkomende verkeersdruk genereren op de Mechelsesteenweg in Lier en de ring rond Lier. De doelstelling van watertransport, nl. ontlasting van het wegennet, zou dus niet gerealiseerd kunnen worden.

Vraag 6: Gaat de overslag in Lier afgebouwd worden als de overslaghal in Muizen in exploitatie is?

Nee. Om volle ophaalwagens tijdens hun ophaalronde snel en efficiënt te kunnen laten leeg kappen, is en blijft een overslagpunt in Lier interessant. IVAREM heeft dan ook geen plannen om de overslaghal in Lier te sluiten. IVAREM heeft voor de site in Lier de milieuvergunning in 2015 nog eens met 20 jaar laten verlengen.

Vraag 7: Welke afvalstoffen wil IVAREM overslagen?

In de eerste kolom van onderstaande tabel zijn de stromen weergegeven die IVAREM wil overslagen in de overslaghal. De tweede kolom geeft de gemiddelde hoeveelheid weer (in ton) die in de overslaghal opgeslagen zal worden. In de laatste kolom wordt de maximum hoeveelheid weergegeven. Dit is de hoeveelheid die opgeslagen wordt als de beschikbare opslagruimte voor de betreffende fractie volledig gevuld is.

Afvalstof

Hoeveelheid

 

Gemiddeld (ton)

Maximaal (ton)

Huisvuil

140

450

Grofvuil

40

100

Gelijkaardig bedrijfsafval

75

200

Groenafval

15

30

Papier en karton

75

350

Harde plastics

10

30

Steenpuin

30

200

Niet recycleerbaar bouwafval

20

200

AEEA – klein wit- en bruingoed

12

24

AEEA – Beeldschermen

9

18

AEEA – Koel- en vriestoestellen

7,5

18

AEEA – Groot witgoed

12

28

Metalen

10

20

TOTAAL

455,50

1 668

De maximale opslagcapaciteit zal in de praktijk zelden tot nooit bereikt worden. Er wordt immers dagelijks afval afgevoerd.

Vraag 8: Gaat IVAREM gevaarlijke afvalstoffen overslagen?

Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA), die in de Europese Afvalstoffenlijst als gevaarlijke afvalstoffen zijn ingedeeld, zijn de enige gevaarlijke afvalstoffen die IVAREM in de hal zal overslagen. Er zullen geen andere gevaarlijke afvalstoffen (zoals KGA, asbest,…) in de hal overgeslagen worden.

Vraag 9: Gaat IVAREM ook afvalstoffen van andere intergemeentelijke verenigingen (bvb. IOK Afvalbeheer) overslagen?

Het is zeker niet de bedoeling om afvalstoffen van andere intergemeentelijke verenigingen over te slagen op deze site. Onze collega’s hebben hun eigen logistiek apparaat uitgebouwd en waar nodig overslaghallen gebouwd.

Vraag 10: Gaat de overslaghal bijkomend verkeer naar de Leuvensesteenweg brengen?

IVAREM heeft een mobiliteitsstudie laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat er een piek is van aankomend woon-werk verkeer tussen 6 u. en  7 u. en een piek is van vertrekkend werkverkeer tussen 7u. en  8u.  De rest van de verkeersbewegingen verlopen gespreid over de dag. De impact van de activiteiten van IVAREM op de verkeerdrukte aan de Leuvensesteenweg is zeer beperkt.

IVAREM engageert er zich toe dat binnen de zes maanden na de start van de exploitatie van de overslaghal alle huisvuil afgevoerd zal worden over het spoor. IVAREM stelt ook dat ze enkel papier & karton zal overslaan indien de afvoer ervan over het spoor kan gebeuren.

Onderstaande tabel toont aan dat de komst van de overslaghal NIET tot een verhoging van het aantal verkeersbewegingen zal leiden. Meer nog, het zal zorgen voor een daling met 170 à 770 verkeersbewegingen t.o.v. de huidige situatie.

Vraag 11: Voert IVAREM afvalstoffen af per trein?

IVAREM engageert er zich toe dat binnen de zes maanden na de start van de exploitatie van de overslaghal alle huisvuil afgevoerd zal worden over het spoor. IVAREM stelt ook dat ze enkel papier & karton zal overslaan indien de afvoer ervan over het spoor kan gebeuren. Vandaar ook de keuze voor de site in Muizen.

Vraag 12: Gaan de overslagactiviteiten van IVAREM geluidshinder veroorzaken?

Bij het ontwerpen van de overslaghal zijn er verschillende maatregelen genomen om geluidshinder voor de omgeving te voorkomen:

 1. De loods wordt gebouwd met geluidswerende materialen om het klankkasteffect weg te halen. Hiervoor zullen sandwichpanelen met een kern van rotswol gebruikt worden. De binnenplaat is geperforeerd. Dit zorgt voor de geluidsisolatie.

 2. De snelsluitende poorten zijn weg van de dichtstbijzijnde bewoning gericht.

 3. De ventilatoren voor de afzuiging in de overslaghal worden geluidsarm ingekapseld.

Het meeste geluid zal afkomstig zijn van het aan- en afvoeren van de verschillende afvalfracties. Vermits er enkel gebruik gemaakt wordt van voertuigen die een minimum aan geluid en geen trillingen veroorzaken, zal de geluidsemissie hiervan ook beperkt blijven.

Er wordt in samenwerking met AIB Vinçotte een geluidsstudie opgemaakt om te bevestigen dat de maatregelen die genomen worden voldoende zijn om de geluidsnormen uit de milieuregelgeving te halen en geen bijkomende geluidsdruk in de omgeving te veroorzaken.

Ook tijdens de exploitatie van de overslaghal zal IVAREM op periodieke basis geluidsmetingen laten uitvoeren.

Vraag 13: Gaat de lichtvervuiling toenemen?

Om ook tijdens de donkere dagen van het jaar veilig te kunnen werken, zal het noodzakelijk zijn om bijkomende verlichting op de site te plaatsen. De verlichting wordt echter gedoofd buiten de openingsuren van de site. De activiteiten van IVAREM zullen dus geen bijkomende lichtvervuiling veroorzaken.

Vraag 14: Gaat de overslaghal geurhinder veroorzaken?

IVAREM voorziet automatisch gestuurde snelsluitpoorten en een ventilatiesysteem in de overslaghal.

De overslaghal waar de afvalstoffen overgeslagen worden, staat permanent in onderdruk. Door het creëren van onderdruk in de loods wordt vermeden dat er bij het openen van de poorten lucht uit de loods ontsnapt.

Lucht die uit de loods wordt afgezogen wordt eerst ontdaan van stof door middel van stoffilters. Vervolgens wordt de lucht over 2 actief koolfilters gestuurd die de geurcomponenten absorberen. Lucht die door de actief koolfilters gepasseerd is, bevat geen geurcomponenten meer.

Door 2 actief koolfilters te plaatsen, wordt gegarandeerd dat de lucht uit de loods nog gezuiverd kan worden als een van de filters buiten dienst zou zijn voor bvb. onderhoud.

Daarnaast voorziet IVAREM een periodieke geurevaluatie en een eigen snuffelploeg. Er zal ook aan een onafhankelijke deskundige gevraagd worden om onaangekondigde controlemetingen uit te voeren.

In geval van extreem weer, treedt het hitteplan in werking. IVAREM zal ook regelmatig de overslagcontainers controleren.

Vraag 15: Is een actief koolfilter voldoende om geurhinder te voorkomen?

Een actief koolfilter wordt beschouwd als de best beschikbare technologie voor het zuiveren van lucht van een overslaghal. De alternatieve techniek, namelijk biologische zuivering in een biofilter, is niet te verkiezen als optie omwille van volgende redenen:

 1. De loods wordt niet verwarmd waardoor er schommelingen zullen zijn in de temperatuur.

 2. De lucht in de loods is te droog.

 3. De loods zal in het weekend quasi leeg zijn. Dit zorgt voor te grote schommelingen in belasting van het biologisch systeem.

Een actief koolfilter is daarom te verkiezen boven een biofilter. Door stoffilters voor de actief koolfilters te plaatsen wordt vermeden dat de filters zouden verstoppen.

Vraag 16: Waarom werd er geen sas-systeem voorzien om transporten in en uit de overslaghal te laten rijden?

Er is gekozen voor een overslaghal in onderdruk in combinatie met automatisch gestuurde snelsluitende poorten.

 • Door de snelsluitende poorten automatisch te sturen, wordt de tijd dat de poorten open staan bij aankomst of vertrek van een transport, zo kort mogelijk gehouden.

 • Door de lucht in de hal af te zuigen aan een regime van 3 luchtverversingen per uur wordt gegarandeerd dat de onderdruk in de loods ook bij het frequent open en sluiten van de poorten (tot 30 à 35 openingen per dag) behouden blijft.

De combinatie van snelsluitende poorten, een loods in onderdruk en luchtzuivering d.m.v. actief koolfilters wordt momenteel al op meerdere locaties toegepast en wordt gezien als best beschikbare technologie.

Vraag 17: Gaat het wassen van voertuigen geurhinder veroorzaken?

In de truck wash wordt enkel de buitenzijde van de vrachtwagens gewassen. Het waswater komt niet in contact met afvalstoffen en zal dus geen geur verspreiden.

De binnenzijde van de ophaalwagens zal in de overslaghal gewassen worden. Het waswater wordt samen  met eventueel percolaat dat uit afvalstoffen lekt, in een apart en volledig gesloten circuit opgevangen. Dit afvalwater wordt verzameld in een volledig gesloten tank en afgevoerd naar een vergunde verwerker. Aangezien het afvalwater in een volledig gesloten circuit wordt opgevangen en gestockeerd, kan er geen geurhinder voor de omgeving ontstaan.

Vraag 18: Ophaalwagens worden onder een afdak gestald en niet in een volledig afgesloten loods. Zal dit geen geurhinder veroorzaken voor de omgeving?

Ophaalwagens die op het einde van de werkdag binnenrijden, zullen eerst geledigd in worden in de overslaghal en dan pas geparkeerd onder het afdak. In geparkeerde ophaalwagens zal dus geen afval meer zitten. Aangezien geurhinder vooral veroorzaakt wordt door rottend organisch materiaal in het afval, zal het stallen van lege ophaalwagens geen geurhinder veroorzaken.

Dit wordt bevestigd door praktijkervaringen. IVAREM stalt op dit moment lege afzetcontainers voor huishoudelijke afvalstoffen op de site. De ervaring leert dat in de onmiddellijke omgeving van deze containers een lichte geur vastgesteld kan worden. Op 10 meter afstand van de containers is evenwel geen enkele geur meer waar te nemen.

Vraag 19: Is er al ooit onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in de buurt van de Leuvensesteenweg?

IVAREM heeft geen onderzoek naar de luchtkwaliteit aan de Leuvensesteenweg uitgevoerd. Dit is ook niet de taak van IVAREM. Dergelijke onderzoeken gebeuren op initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) of de stad Mechelen.

Vraag 20: Gaat het fijn stof toenemen?

De activiteiten waarvoor IVAREM momenteel een vergunning aanvraagt, zullen geen verhoging van het gehalte aan fijn stof veroorzaken. Dit kan als volgt gemotiveerd worden:

 1. In vergelijking met de huidige situatie worden er geen bijkomende transporten naar de Leuvensesteenweg getrokken, in tegendeel zelfs.

 2. Lucht uit de overslaghal wordt over stofzakken gestuurd om stof te verwijderen.

 3. Alle voertuigen die IVAREM inzet, zijn uitgerust met een roetfilter.

Vraag 21: Wat doet IVAREM om waterverontreiniging tegen te gaan?

De overslag gebeurt in een overdekte hal en op een vloeistofdichte beton. Eventueel lekvocht wordt opgeslagen en afgevoerd naar een vergunde verwerker. De afvalstoffen worden overgeslagen in hermetisch afgesloten containers. De containers worden halfjaarlijks gecontroleerd op gebreken zodat de lekdichtheid gegarandeerd blijft. 

Er wordt geen potentieel verontreinigd hemelwater geproduceerd omdat er geen hemelwater in contact kan komen met afvalstoffen. De vrachtwagens van IVAREM beschikken echter over hydraulische systeem. Het kan gebeuren dat er omwille van een defect olie op het terrein terecht komt. Om te vermijden dat deze olie in bodem of water terecht komt, werden 3 olie-afscheiders geplaatst. Deze afscheiders worden voorzien van een volmelding zodat ze tijdig geledigd kunnen worden. Hemelwater dat van de verhardingen afstroomt, komt in infiltratiekratten terecht. Hier wordt het water gebufferd en kan het ter plaatse infiltreren. Dit ontlast de nabij gelegen Hanswijkbeek.

Hemelwater dat van de daken afstroomt, wordt opgevangen in 6 hemelwatertanks ( 20 000 liter/tank). Dit hemelwater wordt hergebruikt voor het spoelen van toiletten en het wassen van voertuigen.  en infiltratiekratten (2 313 m³ infiltratie-oppervlakte). Verspreid over de site zijn er ook 3 olie-afscheiders geplaatst.

Vraag 22: Gaan we meer last krijgen van ongedierte (ratten, vliegen,…)?

De buurt zal niet meer last krijgen van ongedierte door de overslagactiviteiten van IVAREM. Afvalstoffen die ongedierte aantrekken (zoals huisvuil) liggen slechts korte tijd opgeslagen in de overslaghal. Dagelijks zullen er transporten naar de verwerkingsinstallatie plaatsvinden. In het weekend zal de overslaghal quasi leeg zijn.

Daarnaast doet IVAREM momenteel al aan preventieve ongediertebestrijding. Hiervoor wordt samengewerkt worden met HygiMasters. Als er zich toch een incident zou voordoen, kan HygiMasters snel een interventie doen om de plaag te bestrijden.

Vraag 23: Kan er brand ontstaan in afval dat in de loods gestockeerd is?

Brand in een opgeslagen hoop afval is in de meeste gevallen het gevolg van broei in het afval. Broei ontstaat door de afbraak van organisch materiaal. Hierbij wordt warmte geproduceerd. Als deze warmte niet of onvoldoende kan worden afgevoerd, zal de temperatuur in de afvalhoop gaan stijgen. Dit kan uiteindelijk leiden tot brand.

Branden ten gevolge van broei ontstaan:

 1) bij langdurigere stockage van het afval

 2) bij warme klimatologische omstandigheden (tijdens de zomermaanden).

Afvalstoffen die in de overslaghal aangevoerd worden, worden niet langdurig gestockeerd maar frequent afgevoerd. Dagelijks worden er afvalstoffen afgevoerd. In het weekend zal de hal quasi leeg zijn. Deze snelle afvoer is de beste manier om brand ten gevolge van broei te voorkomen.

IVAREM neemt daarnaast verschillende preventieve maatregelen:

 • Centrale controle en bedieningspost

 • Automatische branddetectieinstallatie

 • Rook en warmteafvoerinstallatie

 • Sprinklerinstallatie

 • Hydranten aan 4 zijden van gebouw

 • Wanden EI120

 • Regelmatige afvoer afvalstoffen

 

 

Nieuwsbrief

IVAREM wil de buurt blijven informeren over de voorgang van het project.

Indien je op de hoogte gehouden wil worden, kan je je via onderstaande knop inschrijven voor de nieuwsbrief.

Door je in te schrijven, verklaar je dat je akkoord bent met de privacyverklaring.

 

een 3D model van een overslaghal
3D model van de overslaghal iaan de binnenkant