Afvalbeleid

Het Vlaamse afvalstoffenbeleid heeft twee grote doelstellingen:

  • vrijwaren van de gezondheid van mens en milieu tegen de schadelijke invloed van afvalstoffen
  • verspilling van grondstoffen en energie tegen gaan

 

Deze doelstellingen werden opgenomen in het Materialendecreet van 14 december 2012.   HetMaterialendecreet  implementeert  de Europese kaderrichtlijn (EG) 2008/98 voor het beheer van afvalstoffen in Vlaanderen en verankert het duurzaam materialenbeheer. Het afvalstoffendecreet uit 1981 komt volledig te vervallen. Het decreet veronderstelt dat een integrale kijk op de materiaalketen onontbeerlijk is om een blijvende oplossing te vinden voor het afvalvraagstuk.

Het Vlaams Reglement  betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (17/02/2012)  of VLAREMA vervangt het vroegere VLAREA.  Het bevat meer gedetailleerde voorschriften over (bijzondere) afvalstoffen, grondstoffen, selectieve inzameling, vervoer, de registerplicht en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

De Vlaamse overheid publiceert regelmatig uitvoeringsplannen over verschillende thema's. Voor IVAREM is het uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen 2008-2015 (B.S. 7 januari 2008) het belangrijkste.

Dit uitvoeringsplan wil op een verantwoorde wijze duurzaam omgaan met grondstoffen en materialen in het afvalbeheer. Iedereen moet zich blijven inzetten om de selectieve inzameling en recyclage te optimaliseren en de eindverwerkingsinfrastructuur uit te bouwen. Het nieuwe uitvoeringsplan wil zich niet alleen richten tot de laatste fase van de keten, maar meer globaal werken: van de productie tot de eindverwerking van het huishoudelijke afval. Over het uitvoeringsplan werd een handige brochure uitgegeven die in klare taal meer informatie geeft.

zoek zoek
Tip van de maand